Noticia

​Comunicat sobre la designació de Patrons de la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys​

Estimats accionistes del Levante Unión Deportiva, S.A.D. (Levante UD).

Com fora que la vigència del càrrec d'alguns Patrons de la Fundació Levante UD Cent Anys és de quatre anys i part dels seus membres van ser triats l'any 2016, els informem que s'obrirà el procés per a l'elecció de nous Patrons, o reelecció dels actuals.

Cal recordar que l'actual Patronat, conforme als Estatuts vigents, està conformat per set (7) Patrons Institucionals; un total de nou (9) triats per diversos òrgans del Levante UD SAD; i altres set (7) triats pel propi Patronat.

‐ Els Patrons institucionals són: Ajuntament de València, Diputació de València, Generalitat Valenciana, Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Associació de exfutbolistes del Levante UD, Delegació de Penyes del Levante UD i FROG Associació d'accionistes del Levante UD.

‐ Patrons designats pel Levante UD: Un mínim de sis (6) i un màxim de nou (9) i en particular:

El President del seu Consell d'Administració.

Un màxim de dos (2) membres del seu Consell d'Administració.

Així mateix, la Junta General del Levante UD, a proposta del Consell d'Administració, haurà de designar a sis (6) persones d'entre els accionistes i abonats del Levante , conforme als requisits que s'indicaran a continuació.

‐ Patrons designats pel Patronat: Fins a un màxim de set (7) patrons designats pel propi Patronat. En particular:

Un (1) d'aquests Patrons haurà de ser un expresident del Levante UD.

Sis (6) Patrons es designaran d'entre els accionistes i abonats del Levante , conforme als requisits que s'indicaran a continuació.

Procés d'elecció i requisits per a poder ser triat com a Patró per la Junta General de la societat o pel propi Patronat

Cal recalcar que nou dels Patrons seran triats pel propi Levante UD. Tres d'ells el President i dos (2) membres del Consell d'Administració del Levante UD i els altres sis (6) seran votats per la Junta General Ordinària d'Accionistes (amb data per definir, però a final d'any com és habitual). Posteriorment, altres sis (6) que seran elegits per votació pel propi Patronat.

Els requisits per a les propostes són els següents:

I. Seran persones físiques o jurídiques (les quals hauran de designar al seu corresponent representant persona física).

(II) Hauran de ser accionistes i abonats del Levante UD amb una antiguitat mínima en totes dues condicions de cinc anys (en el cas que es designe a una persona jurídica, la condició d'abonat podrà tindre-la tant aquesta persona jurídica com qualsevol altra persona jurídica pertanyent al seu mateix Grup, així com la persona física que directa o indirectament controle a aquesta persona jurídica).

(III) Per a garantir la pluralitat de la representació dels accionistes, la Junta General del Levante UD i el Patronat de la Fundació hauran de designar només dues (2) Patrons, respectivament, per cadascun dels grups d'accionistes que s'indiquen a continuació:

A. Dos (2) Patrons, entre accionistes que ostenten un mínim d'una (1) i un màxim de trenta (30) accions.

B. Dos (2) Patrons, entre accionistes que ostenten un mínim de trenta-una (31) i un màxim de cent cinquanta (150) accions.

C. Dos (2) Patrons, entre accionistes que ostenten un mínim de cent cinquanta-una (151) accions.

A aquest efecte, es computaran conjuntament les accions que pertanguen a una mateixa persona física, als seus familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i a les societats en què aquesta persona física (juntament amb, en el seu cas, els seus familiars fins al segon grau) ostente més del cinquanta per cent (50%) del capital. De la mateixa manera, totes les accions pertanyents a una societat es computaran conjuntament amb la resta de societats del seu Grup (entenent-se per “Grup” la definició continguda en l'article 42 del Codi de Comerç). De la mateixa manera, es computaran les accions que s'ostenten en el moment del nomenament, sense que aquest nomenament es veja afectat per transmissions o adquisicions que es realitzen amb posterioritat.

De conformitat amb l'avantdit, en la seua condició d'accionista del Levante UD i en cas que considere que reuneix els requisits indicats, així com el prestigi i l'honorabilitat requerits per a poder ser designat com a Patró de la Fundació, li oferim la possibilitat de proposar-se com a candidat perquè el Levante UD i el Patronat de la Fundació puguen considerar aquesta proposta. Els actuals membres del Patronat ja han mostrat la seua disposició a presentar-se.

En tal cas, ens la pot remetre, degudament motivada mitjançant carta certificada a l'adreça Estadi Ciutat de València - C/ Sant Vicent de Paúl, número 44 46019 ‐ València; mitjançant correu electrònic a l'adreça patronato@fundacionlevanteud.org o mitjançant escrit presentat en les oficines del Levante UD SAD,indicant en l'el esment “ASSUMPTE: Proposta de designació de Patró” i acompanyant una fotocòpia del seu DNI. Tot això ha d'obrar en poder de la Comissió Executiva de la Fundació abans de les 24 hores del dia del 13 de novembre del 2020. També s'haurà d'indicar les accions que se li puguen computar a tenor dels establit anteriorment en el present comunicat.

Noticia

La Fundació i Xàbia organitzen ‘Coneix-nos!’, una jornada de convivència i promoció de l'esport adaptat

La Fundació del Levante UD i la regidoria d'Esports de Xàbia han organitzat per a aquest dissabte 17 de juliol, des de les 19.00 hores, la jornada de portes obertes sobre esport adaptat ‘Coneix-nos!’ i que es durà a terme al Camp d’Esports Municipal. La mateixa servirà per a gaudir i donar a conéixer l'esport adaptat i la seua força...

Noticia

La Fundació participa en la jornada 'El Paper de les Fundacions Corporatives i la Sostenibilitat' a Dénia

La Fundació del Levante UD, a través del seu director d'Àrea Social Vicente Herrero, va participar aquest dijous 15 de juliol en la jornada 'El Paper de les Funcions Corporatives i la Sostenibilitat' amb la ponència 'Futbol i Compromís Social'. L'acte es va celebrar a Dénia, organitzat pel Club d'Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S) i Baleària...

Noticia

Els jugadors del Levante UD EDI participen en el Campionat d'Espanya de Tennis de Mesa Adaptat

Els jugadors del Levante UD EDI tenen agenda estreta aquest cap de setmana ja que, a més de la Donosti Cup i la Costa Blanca Cup, tindran una cita molt important en Antequera, on se celebra el Campionat d'Espanya de Tennis de Mesa Adaptat.Un dels plats forts tornarà a ser la presència d'Óscar Ponce en la Competició Individual Masculina; per...